הַבּוּבּוֹת שֶל דְרִיָה

Driya’s dolls.

dria (photo credit: Courtesy)
dria
(photo credit: Courtesy)

דְרִיָהפּיטֶרְסוֹןהיאאָמָניתמְיוּחֶדֶת.דְרִיָהמְכינָהבּוּבּוֹתמִשְאֵריוֹתשֶל

בַּדים.כָּלבּוּבָּההיאמְיוּחֶדֶתוְיֵשלָהאוֹפימִשֶלָה.הַבּוּבּוֹתשֶלדְרִיָה

הֵן מַתָנָהמְקוֹרית.דְרִיָהמְסַפֶּרֶת"מִגיל צָעיר אָהַבְתילַעֲסוֹקבַּעֲבוֹדוֹת

ידָוְסָרַגְתיגַםבְּגָדיםלַבּוּבּוֹתשֶלי".דְרִיָה הִתְחילָה לְהָכין בּוּבּוֹתבִּגְלַל

שֶהיאאָהֲבָהיְלָדים.בַּהַתְחָלָההיאהֵכינָהבּוּבּוֹתלִיְלָדיםשֶלחֲבֵריםוְשֶל

בְּנֵימִשְפָּחָה,כְּדֵישֶתוּכַללָתֵתלָהֶםמַתָנָהמְקוֹרית.אַחַרכָּךהיאהֵכינָה

בּוּבּוֹתגַםלַיְלָדיםשֶלָה.אֶפְשָרלִרְאוֹתאֶתהַבּוּבּוֹתשֶלדְרִיָהוְגַםלִקְנוֹת

אוֹתָןבָּאֲתָר:.www.etsy.com/shop/driaa