12.01.2015 | 19 Kislev, 5776

12.01.2015 | 19 Kislev, 5776

 
Advertise with Jerusalem Post


מחלקת המדיה של הג'רוזלם פוסט תשמח לעמוד לרשותכם, האתר מיוצג בלעדית ע"י מחלקת המדיה של הג'רוסלם פוסט.
לפרטים ולקבלת הצעת מחיר

לפרסם באתר
ניתן ליצור קשר ישירות עם אבישי פרחיה, מנהל מסחרי 
טלפון: 050-8226655
מייל : avishai@jpost.com


לפרסם במהדורה המודפסת
ניתן ליצור קשר ישירות עם יהודה ויס, מנהל מסחרי.
טלפון: 050-5543779
מייל : yehudaw@jpost.com