Sderot textile plant saved

ATA textile 521 (photo credit: ATA)
ATA textile 521
(photo credit: ATA)
.